Misja ICEN

Idea powo?ania niezale?nego forum eksperckiego jakie stanowi ICEN, pojawi?a si? ju? rok temu, gdy w Polsce rozpocz??o si? wdra?anie w ?ycie Dyrektywy Unii Europejskiej  dotycz?cej certyfikatów energetycznych. Dyrektyw? t? (EPBD - The Energy Performance of Buildings Directive) og?oszono we wspólnocie pa?stw europejskich, 4 stycznia 2003 r. Jej g?ównym celem jest wprowadzenie ocen dla standardu energetycznego na podstawie najwa?niejszych elementów, które odpowiadaj? za zu?ycie energii w budynkach i lokalach. Ocena ta wydawana jest w postaci ?wiadectwa energetycznego.

european-parliament-strasbourg-inside

Dyrektywa wynika z globalnego poszukiwania oszcz?dno?ci energii w wielu obszarach. Jej zadaniem jest u?wiadomienie u?ytkownikom budynków, ?e maj? oni mo?liwo?? nie tylko poprawienia swoich warunków mieszkaniowych, ale te? znacznego ograniczenia kosztów zwi?zanych z eksploatacj? lokali i obni?enie zu?ywanej energii. Ponadto, dzi?ki wprowadzaniu dyrektywy, wszyscy nabywcy nowych mieszka? i budynków, oraz nabywcy nieruchomo?ci mieszkaniowych na rynku wtórnym, b?d? mieli pe?n? ?wiadomo?? kosztów energii, która b?dzie zu?ywana na ich eksploatacj?.

 
Oferta Instytutu

Wiele osób ko?cz?cych specjalistyczne kursy, uprawniaj?ce do przyst?pienia do egzaminu pa?stwowego, wielu absolwentów ko?cz?cych studia podyplomowe z uprawnieniami do sporz?dzania ?wiadectw energetycznych odczuwa potrzeb? konsultacji w wielu dziedzinach zwi?zanych z samym technicznie teoretycznie  i praktycznie wykonywanym certyfikatem.

Instytut Certyfikacji Energetycznej Nieruchomo?ci wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferuj?c:

  • Wykonywanie ?wiadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-uzytkow?;
  • Inwentaryzacj? dla celów certyfikacji energetycznej i audytu termomodernizacyjnego;
  • Badania termowizyjne wraz z interpretacj? wyników;
  • Konsultacje w sprawach certyfikacji;
  • Konstultacje przy sporz?dzaniu certyfikatów energetycznych z wykorzystaniem programów u?ytkowych: CERTO, Build-Desc, ArCaDia i innych;
  • Doradztwo termomodernizacyjne
  • Pomoc przy sporz?dzaniu biznesplanów dla celów termomodernizacji ma?ych wspólnot mieszkaniowych;
  • Wykonywanie ocen charakterystyki energetycznej;
  • Przeprowadzanie szkole? w zakresie sporz?dzania ?wiadectw charakterystyki energetycznej;
  • Przygotowanie do egzaminów praktycznych organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, uprawniaj?cych do sporz?dzania ?wiadectw charakterystyki energetycznej.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani wspó?prac? lub te? maj? Pa?stwo pytania zwi?zane z nasz? ofert?, zapraszamy do nawi?zania kontaktu z nami za po?rednictwem zak?adki Kontakt.